ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CFA ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼਼ਾਾਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਯੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਫਾਇਰ ਡੈਂਜਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ

CICI Travel brochure front Punjabi

ਕੀ ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? (pdf 485KB)

ਤੁਸੀੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇ (Fire Danger Period) ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਪਹਿ ਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼਼ੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? (pdf 485KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Hot Works brochure front Punjabi

ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਗਰਮ (ਸੇਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ)ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? (pdf 545.3KB)

ਸਾਲ ਦੇ ਗਰਮ ਸਮਿ ਆਂ ਵਿੱਚ CFA ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮਿ ਆਂ (Fire Danger Periods) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ ਹਹਾਾਂ ਦਿ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਅੱਗ ਤੇਜ਼਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼਼ੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿ ਹੜੇ ਕੰਮ ...

ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਗਰਮ (ਸੇਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ)ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? (pdf 545.3KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Campfire brochure front Punjabi

ਕੀ ਮੈ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (pdf 655.1KB)

ਕੈੈਂਪ ਫਾਇਰ ਬਾਲਣ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ: • ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ (Fire Danger Period) ਦੀ ਮਿ ਆਦ ਲਾਗੂ ਹੈ? • ਕੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿ ਨ (Total Fire Ban Day) ਐਲਾਨਿ ਆ

ਕੀ ਮੈ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (pdf 655.1KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI BBQ brochure front Punjabi

ਕੀ ਮੈੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਯੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? (pdf 739.9KB)

ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ* ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਯੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? (pdf 739.9KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI TFB/FDP What's the difference brochure front Punjabi

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ (Fire Danger Period) ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ (Total Fire Ban) ਇਨ੍ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? (pdf 381.6KB)

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ - ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ (Fire Danger Period) ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ (Total Fire Ban) ਇਨ੍ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? (pdf 381.6KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Burn Off brochure front Punjabi

ਕੀ ਮੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼਼ਾਾਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (pdf 516.9KB)

ਸਾਲ ਦੇ ਗਰਮ ਸਮਿ ਆਂ ਵਿੱਚ CFA ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮਿ ਆਂ (Fire Danger Periods) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਅੱਗ ਤੇਜ਼਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼਼ੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਾੜਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀੀ ...

ਕੀ ਮੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼਼ਾਾਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (pdf 516.9KB)

Published:  12 Sep 2023

headphone Audio Files

grass fires punjabi
Urban grassfires

preventing fires in the home audio punjabi
Preventing Fires in the Home


 

 

Page last updated:  Thursday, 15 February 2024 6:03:16 PM