ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CFA ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ

 

ਕੀ ਮੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼਼ਾਾਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਯੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈ ਕੈਪਫਾਇਰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਫਾਇਰ ਡੈਂਜਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ

CICI TFB/FDP What's the difference brochure front Punjabi

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ (Fire Danger Period) ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ (Total Fire Ban) ਇਨ੍ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? (pdf 381.6KB)

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰ&# ...

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇੇਂ (Fire Danger Period) ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ (Total Fire Ban) ਇਨ੍ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? (pdf 381.6KB)

Published:  12 Sep 2023

headphone Audio Files

grass fires punjabi
Urban grassfires

preventing fires in the home audio punjabi
Preventing Fires in the Home


 

 

Page last updated:  Tuesday, 4 June 2024 2:29:12 PM