ကညီကျိ (Karen)

ဖဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ကွဲးအကူာ်လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအအါကတၢၢ်ဒီးမ့ၣ်အူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးကဲဘျုးလၢတၢ်ကျိးထံအီၤဆူနကျိၥ်န့ၣ်လီၤ. CFA ဒုးအိၣ်ထီၣ်လံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးကဲဘျုးတဖၣ်အံၤဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်ဃးမ့ၣ်အူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးနကစၢ်အဂီၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

မ့ၣ်အူခုၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးဒိဂဲၤတၢ်ဂီၤမူ

မ့ၢ််ယဒွဲၣ်အူအီၣ်တၢ််သ့ဧါ.

မ့ၢ််ယကၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ခယူသ့ဧါ.

မ့ၢ််ယမၤကဲၤထီၣ်ခဲး(ဖ)အမ့ၣ်အူတခါသ့ဧါ.

မ့ၢ်ယလဲၤတၢ််သ့ဧါ.

Karen_Fire-Danger-Ratings

နီၣ်မ့ၣ်အူလၢအကဲထီၣ်အသးဘူးဒီး၀့ၢ်ဖိဒီး၀့ၢ်ဒိၣ်တဖၣ်

CICI TFB/FDP What's the difference brochure front Karen

မ့ၣ်အူအတၢ််လီၤၤပျံၤအိၣ်အဆၢၢ ကတီၢ််(Fire Danger Period) မ့တမ့ၢ်မ့ၣ်တၢ်မ့ၣ်တၢ််တြီတၢ်ၤမ့ၣ်အူခဲဲလၢာ်ဲလၢာ်(Total Fire Ban) အတၢ််လီၤဆီီအိၣ်ဒ််လဲၣ်. (pdf 379.8KB)

မ့ၣ်အူူတၢ််ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အဆၢၢကတီၢ်တဖၣ်,  ...

မ့ၣ်အူအတၢ််လီၤၤပျံၤအိၣ်အဆၢၢ ကတီၢ််(Fire Danger Period) မ့တမ့ၢ်မ့ၣ်တၢ်မ့ၣ်တၢ််တြီတၢ်ၤမ့ၣ်အူခဲဲလၢာ်ဲလၢာ်(Total Fire Ban) အတၢ််လီၤဆီီအိၣ်ဒ််လဲၣ်. (pdf 379.8KB)

Published:  12 Sep 2023

Karen_Fire-Danger-Ratings
Fire Danger Ratings (PDF 309.5KB)

 

 

Page last updated:  Tuesday, 4 June 2024 2:23:40 PM