नेपाली (Nepali)

यहाँ तपाईंको भाषामा अनुवाद गरिएका सबैभन्दा प्रचलित र उपयोगी आगलागी सुरक्षाका स्रोतसाधनहरु उपलब्ध गरिएको छ । CFA ले तपाईंलाई आगलागि सुरक्षा र तपाईंको आफ्नै सुरक्षा कार्यहरूको महत्त्व बुझ्न मद्दत गर्न यी स्रोतसाधनहरु सिर्जना गरेको छ ।

धुवाँ सचेतक (अलार्म) सुरक्षा एनिमेसन

के म जलाउनु (बन अफ गर्न) सक्छु ?

के म बारबेक्ययू गर्न सक्छछु ?

के म क्याम्प फायर गर्न सक्छु?

के म यात्रा गर्न सक्छु?

शहरहरू र नगरहरू नजिकैको घाँसको आगलागी

CICI TFB/FDP What's the difference brochure front Nepali

आगलागीको खतराको अवधि (Fire Danger Period) वा पूण रूपमा आगो निषेधित दिन (Total Fire Ban)फरक के छ? (pdf 414.4KB)

आगलागीको खतराको समय , आगलागीको खतरा सम्भ&# ...

आगलागीको खतराको अवधि (Fire Danger Period) वा पूण रूपमा आगो निषेधित दिन (Total Fire Ban)फरक के छ? (pdf 414.4KB)

Published:  12 Sep 2023

home fire safety nepalise
Home Fire Safety (PDF 1.4MB)

Cover
Fire Danger Ratings (PDF 232.6KB)

Cover
Smoke Alarms (PDF 545.6KB)

 

 

Page last updated:  Tuesday, 4 June 2024 2:26:18 PM