नेपाली (Nepali)

यहाँ तपाईंको भाषामा अनुवाद गरिएका सबैभन्दा प्रचलित र उपयोगी आगलागी सुरक्षाका स्रोतसाधनहरु उपलब्ध गरिएको छ । CFA ले तपाईंलाई आगलागि सुरक्षा र तपाईंको आफ्नै सुरक्षा कार्यहरूको महत्त्व बुझ्न मद्दत गर्न यी स्रोतसाधनहरु सिर्जना गरेको छ ।

के म जलाउनु (बन अफ गर्न) सक्छु ?

के म बारबेक्ययू गर्न सक्छछु ?

के म क्याम्प फायर गर्न सक्छु?

के म यात्रा गर्न सक्छु?

शहरहरू र नगरहरू नजिकैको घाँसको आगलागी

CICI Travel brochure front Nepali

के म यात्रा गर्न सक्छु? (pdf 520.9KB)

तपाईं आगलागीको खतराको समयमा (Fire Danger Period) यात्रा गर्न सक्न नुहुन्छ तर पहिले मौसमको अवस्था र आगलागीको जोखिम जाँच गर्न नि श्चित गर्ननुहस्

के म यात्रा गर्न सक्छु? (pdf 520.9KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Hot Works brochure front Nepali

के म आगो निस्कन काम (हट वर्कस्) गर्न सक्छछु? (pdf 563.1KB)

वर्ष को गर् मी समयमा CFA लेराज्य को वि भिन्न भागहरुमा आगलागीको खतराको समय (Fire Danger Periods) घोषणा गर्दछि्क्छ। आगो छि टो फैलिन र नियन्तत्रण गर्न गाह्रो हुने दिनहरूमा तपाईंले आगो निस्कन काम (हट वर्कस्) गर्न सक्ननु हुन् छ र सक्ननु हुन्न भन्ने बारे प ...

के म आगो निस्कन काम (हट वर्कस्) गर्न सक्छछु? (pdf 563.1KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Campfire brochure front Nepali

के म क्याम्प फायर गर्न सक्छु? (pdf 703KB)

क्याम्प फायरको बारेमा नि यमहरू वषको समय र तपाईं कहाँ क्याम्पफायर गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आधा रमा फरक हुन सक्छ।

के म क्याम्प फायर गर्न सक्छु? (pdf 703KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI TFB/FDP What's the difference brochure front Nepali

आगलागीको खतराको अवधि (Fire Danger Period) वा पूण रूपमा आगो निषेधित दिन (Total Fire Ban)फरक के छ? (pdf 414.4KB)

आगलागीको खतराको समय , आगलागीको खतरा सम्भा व्यता (रेटिंग), चेतावनीहरू तथा पूण रूपमा आगो निषेधित दिन - यसको मतलब के हो?

आगलागीको खतराको अवधि (Fire Danger Period) वा पूण रूपमा आगो निषेधित दिन (Total Fire Ban)फरक के छ? (pdf 414.4KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI BBQ brochure front Nepali

के म बारबेक्ययू गर्न सक्छछु ? (pdf 752.3KB)

खाना पकाउनको लागि आगो बाल्नने नियमहरू वष को समय र तपाईं भिक्टटोरिय को कुन ठाउँमा हुनु हुन्छ भन्ने आधारमा फरक हुन सक्छ।

के म बारबेक्ययू गर्न सक्छछु ? (pdf 752.3KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Burn Off brochure front Nepali

के म जलाउनु (बन अफ गर्न) सक्छु ? (pdf 543.9KB)

वर्षको गर्मी समयमा CFA घोषणा विभिन्न भागहरूमा आगलागीको खतरा अवधि राज्य। आगो चाँडै फैलिने दिनहरूमा र नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ, CFA के प्रतिबन्ध गर्दछ तपाईं जलिरहेको बेला गर्न सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्न।

के म जलाउनु (बन अफ गर्न) सक्छु ? (pdf 543.9KB)

Published:  12 Sep 2023

home fire safety nepalise
Home Fire Safety (PDF 1.4MB)

Cover
Fire Danger Ratings (PDF 232.6KB)

Cover
Smoke Alarms (PDF 545.6KB)

 

 

Page last updated:  Thursday, 15 February 2024 5:59:11 PM