ကညီကျိ (Karen)

ဖဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ကွဲးအကူာ်လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအအါကတၢၢ်ဒီးမ့ၣ်အူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးကဲဘျုးလၢတၢ်ကျိးထံအီၤဆူနကျိၥ်န့ၣ်လီၤ. CFA ဒုးအိၣ်ထီၣ်လံၥ်လဲၢ်တၢ်ကွဲးကဲဘျုးတဖၣ်အံၤဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်ဃးမ့ၣ်အူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးနကစၢ်အဂီၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

မ့ၢ််ယဒွဲၣ်အူအီၣ်တၢ််သ့ဧါ.

မ့ၢ််ယကၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ခယူသ့ဧါ.

မ့ၢ််ယမၤကဲၤထီၣ်ခဲး(ဖ)အမ့ၣ်အူတခါသ့ဧါ.

မ့ၢ်ယလဲၤတၢ််သ့ဧါ.

Karen_Fire-Danger-Ratings

နီၣ်မ့ၣ်အူလၢအကဲထီၣ်အသးဘူးဒီး၀့ၢ်ဖိဒီး၀့ၢ်ဒိၣ်တဖၣ်

CICI Travel brochure front Karen

ယလဲၤၤတၢ််သ့ဧါ (pdf 498.4KB)

ဖဲဲ မ့ၣ်အူူတၢ််ဘၣ်ယိၣ်အူအူဆၢ်ကတၢ််် (Fire Danger Period) န့ၣ်န့လဲၤဲတၢ််သ့်လဲၤ် သ့န့ၣ်က် မ့ၣ်လဲၤ်တၢ်််လဲၤ်န့ၣ်သ့မ့ၣ်သ့မ့ၣ်မ့ၣ်ခိၣ်ကလဲၤ်သ့်ဂီၤ်အူတၢ််အူသ့တၢ်ဖဲဒီးမ့ၣ်အူူ အူတၢ််လဲၤ်ပျံၤၤ်တၢ်ဖဲလဲၤ်ညါါန့ၣ်လဲၤ်-

ယလဲၤၤတၢ််သ့ဧါ (pdf 498.4KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Hot Works brochure front Karen

မ့ၢ််ယမၤၤတၢ််ဖံးတၢ်် မၤၤလၢၢအဘၣ်သူူမ့ၣ် အူူတဖၣ်သ့ဧါ (pdf 103.8KB)

ဖံတၢ်နံၤအူတၢ်််ပူၤတၢ််ကလၢ်ၤဒိၣ်အူဆၢ်ကတၢ်််နံၤ CFA ဘၣ်ဘၣ်ရၤၤ လၢ်ၤ၀ဲဒိၣ် မ့ၣ်အူူတၢ်် ဘၣ်ယိၣ်အူအူဆၢ်ကတၢ်််တၢ်ဖံ လၢ်က််စဲၣ်တၢ််လၢ််တၢ်ဒိၣ်သူလၢ်အူသူတၢ်ဖံးအူပူၤ လၢ်ၤ. ဖံးမ့ၣ်နံၤၤးလၢ်မ့ၣ််အူူတၢ်ဖံး ကသူလၢလၢ်ၤအူသူခဲ့ခဲ့ဒိၣ်တၢ််က်ၤဃာ်အူမ့ၣ်တၢ်နံၤ်ညီညီနံၤ် , ...

မ့ၢ််ယမၤၤတၢ််ဖံးတၢ်် မၤၤလၢၢအဘၣ်သူူမ့ၣ် အူူတဖၣ်သ့ဧါ (pdf 103.8KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Campfire brochure front Karen

မ့ၢ််ယမၤကဲၤၤထီၣ်ခဲး(ဖ)အမ့ၣ်အူတခါသ့ဧါ. (pdf 650.8KB)

တၢ််ဘၣ်ဘၣ်ထီၣ်ဒီးခဲဲ(ဖ)အူမ့ၣ်အူူတၢ်ဖနံၤ်ဆၢၤတၢ်လီၤဲအူသလီၤ်အူဒီးသနံၤ်ထီၣ်ၤလီၤ် တၢ််ဆၢ်ကတၢ်ၤ်လီၤ်တၢ်နံၤၤအူတၢ်ၤ်ပျံၤ ဒီးတၢ််လီၤၤ်လီၤ်နံၤလီၤ ခဲဲ(ဖ)အူဖၤခဲနံၤ

မ့ၢ််ယမၤကဲၤၤထီၣ်ခဲး(ဖ)အမ့ၣ်အူတခါသ့ဧါ. (pdf 650.8KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI TFB/FDP What's the difference brochure front Karen

မ့ၣ်အူအတၢ််လီၤၤပျံၤအိၣ်အဆၢၢ ကတီၢ််(Fire Danger Period) မ့တမ့ၢ်မ့ၣ်တၢ်မ့ၣ်တၢ််တြီတၢ်ၤမ့ၣ်အူခဲဲလၢာ်ဲလၢာ်(Total Fire Ban) အတၢ််လီၤဆီီအိၣ်ဒ််လဲၣ်. (pdf 379.8KB)

မ့ၣ်အူူတၢ််ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အဆၢၢကတီၢ်တဖၣ်, မ့ၣ်အူူအတၢ််လီၤၤ ပျံၤတၢ််ပာ််ပ နီၣ်တဖၣ်, တၢ််ဟ့ၣ်ပလီၢ် တဖၣ်ဒီးးတၢ််တြီတၢ််မ့ၣ်အူူခဲဲလၢာ် - သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အခီီပအူခဲပာ်ညီမ့ၣ်မနုၤၤလဲၣ် လဲၣ်.

မ့ၣ်အူအတၢ််လီၤၤပျံၤအိၣ်အဆၢၢ ကတီၢ််(Fire Danger Period) မ့တမ့ၢ်မ့ၣ်တၢ်မ့ၣ်တၢ််တြီတၢ်ၤမ့ၣ်အူခဲဲလၢာ်ဲလၢာ်(Total Fire Ban) အတၢ််လီၤဆီီအိၣ်ဒ််လဲၣ်. (pdf 379.8KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI BBQ brochure front Karen

မ့ၢ််ယကၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ခယူူသ့ဧါ (pdf 735.7KB)

တချးနသူ၀ံၤဲဒိၣ်ၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ခယူမ့တမ့ၢမ်ၤကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူလၢတၢက်ဖီအီၣ်ဖီအီတၢလ်ၢတၢခ်ၢတၢလ်ီၢ်တ ဖၣ်အခါ,အဆိကတၢၢန်ၣ့်သမံသမိဘၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ််ယကၣ်ဘၣ်ဘံၣ်ခယူူသ့ဧါ (pdf 735.7KB)

Published:  12 Sep 2023

CICI Burn Off brochure front Karen

မ့ၢ််ယဒွဲၣ်အူအီၣ်တၢ််သ့ဧါ (pdf 520.2KB)

ဖၣ်တၢ်နံၤၤအူတၢ်််ပူၤတၢ််ကလၢ်ဒိၣ်အူဆၢ်ကတၢ်််နံၤ CFA ဘၣ်ဘၣ်ရၤ လၢ်၀ဲဲဒိၣ် မ့ၣ်အူူတၢ််ဘၣ်ယိၣ်အူအူဆၢ်ကတၢ်််တၢ်ဖၣ် (Fire Danger Periods) လၢ်က်် စဲၣ် တၢ််လၢ််တၢ်ဒိၣ်သိးလၢ်အူသိးတၢ်ဖၣ်အူပူၤလၢ်. ဖၣ်မ့ၣ်နံၤလၢ်မ့ၣ်အူူတၢ်ဖၣ် က သိးလၢလၢ်အူသိးခဲ့ခဲ့ဒိၣ်တၢ််က်ဃာ်အူညီ ...

မ့ၢ််ယဒွဲၣ်အူအီၣ်တၢ််သ့ဧါ (pdf 520.2KB)

Published:  12 Sep 2023

Karen_Fire-Danger-Ratings
Fire Danger Ratings (PDF 309.5KB)

 

 

Page last updated:  Thursday, 15 February 2024 5:52:38 PM